Przychodnie Lekarskie Hipokrates

Deklaracja dostępności

Przychodnie Lekarskie Hipokrates Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://hipokrates.torun.pl.

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • na stronie internetowej Przychodni nie ma możliwości skorzystania z funkcji tłumacza migowego

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Graczyk, mailowo - info@przychodnia.torun.pl lub telefonicznie - 665 401 419

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od parkingu tj. wejście główne oraz do Poradni Dzieci Zdrowych i Punktu Szczepień, wejście od podwórka/z tyłu budynku.
 2. Przy wejściu głównym znajduje się winda, która dociera na wszystkie poziomy budynku. Z tyłu budynku do wejścia do Poradni Dzieci Zdrowych i Punktu szczepień zamontowana jest platforma.
 3. Rejestracja Pacjentów znajduje się na Wysokim Parterze oraz Niskim Parterze.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością (wejście główne).
 5. Usytuowanie Przychodni przy ul. Dekerta z wyodrębnieniem miejsca parkingowego przed wjazdem na parking umożliwia w razie potrzeby szybki dojazd karetki transportu sanitarnego.
 6. Szerokość drzwi wejściowych (wejście główne oraz wejście do poradni dzieci zdrowych i punktu szczepień) jest odpowiednia do poruszania się na wózku inwalidzkim. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
 7. Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz drzwi wejściowych do gabinetów lekarskich i gabinetu zabiegowego umożliwia swobodne poruszanie się pacjentów na wózkach inwalidzkich oraz wózków dziecięcych.
 8. Na niskim oraz wysokim parterze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych / drzwi o odpowiedniej szerokości oraz bariery ułatwiające poruszanie. Wewnątrz toalet znajdują się barierki ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością /Toalety oznakowane są odpowiednim piktogramem.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Obie rejestracje wyposażono w pętle indukcyjne.
 11. W Przychodni zainstalowany jest system monitoringu umożliwiający stałą obserwację miejsc oczekiwania pacjentów na wizytę lekarską.
 12. Personel rejestracji w godzinach pracy przychodni monitoruje opisane miejsca. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.
 13. Wszystkie gabinety lekarskie dla pacjentów POZ wyposażono w kozetki z elektrycznym sterowaniem wysokości oraz biurka umożliwiające podjechanie pacjenta niepełnosprawnego na wózku.
 14. Wszystkie gabinety lekarskie posiadają odpowiednie oświetlenie.
 15. We wszystkich gabinetach lekarskich dla dzieci znajdują się profesjonalne stoły do badania niemowląt.
 16. Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania oraz regulowane fotele zabiegowe.

Umów się na wizytę: 56 622 24 49


Copyright © Wszelkie prawa zasteżone.
Projekt i realizacja. Strony WCAG dla placówek medycznych - itee.pl.